top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ITSA CREATION

Laatste wijziging: 09 februari 2022

 1. Algemeen 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Itsa Creation en een klant van Itsa Creation, voor zover er tussen partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

  2. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn algemene voorwaarden dewelke als niet bestaande worden beschouwd.  Iedere door de klant gestelde voorwaarde of beding dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, is slechts geldig wanneer deze door Itsa Creation vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.

  3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.  In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die voor zover mogelijk hetzelfde resultaat bereikt als de nietige of onafdwingbare bepaling.

2. Aanbiedingen en prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen van Itsa Creation steeds vrijblijvend.  Itsa Creation is slechts gebonden tot uitvoering van een bestelling van de klant na schriftelijke aanvaarding van deze bestelling door Itsa Creation. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

 2. Iedere overeenkomst tussen Itsa Creation en de klant wordt afgesloten op de maatschappelijke zetel van Itsa Creation, gelegen te Gezondheidslei 69, 2930 Brasschaat.

 3. De door Itsa Creation uitgebrachte offertes zijn steeds indicatief en niet-bindend.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief BTW, taksen en diensten, alsook transportkosten. 

 5. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten vallen steeds en uitsluitend ten laste van de klant.

 6. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals onder andere ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, monsters en afbeeldingen blijven exclusief eigendom van Itsa Creation en mogen zonder niet zonder expliciete toestemming Itsa Creation aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

 7. Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar, tenzij expliciet vermeld.

3. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen van Itsa Creation betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum.

 2. Facturen die niet binnen de 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk en op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.

 3. Elke som welke verschuldigd is door de klant, doch niet of niet tijdig op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, en met verwijlintresten gelijk aan 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. 

 4. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 5. Ingeval de klant verscheidene opeisbare schulden heeft, heeft Itsa Creation in afwijking van artikel 1253 BW het recht om betalingen aan te rekenen op een schuld naar haar keuze.

 6. Itsa Creation is ten allen tijde gerechtigd om van de klant te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld door middel van betaling van een voorschot.  Is de klant hiertoe niet bereid, dan is Itsa Creation gerechtigd om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, overminderd het recht op schadevergoeding.

 

4. Annulatie

 1. Bij annulatie van de bestelling kan Itsa Creation per haar discretie eisen dat de klant de door Itsa Creation reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten vergoedt.

 2. Itsa Creation behoudt zich het recht voor een forfetaire vergoeding te eisen van 25% van het totale bedrag van de offerte of geadverteerde verkoopprijs.  Wanneer de klant zijn herroepingsrecht inroept bij afstandsverkoop zoals vermeld in artikel 8 hieronder, zal door Itsa Creation geen annulatiekost aangerekend worden.

 3. Met behoud van de toepassing van het voorgaande, heeft Itsa Creation steeds het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

 

5. Levering en risico

 1. Levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen de bedrijfsruimten van Itsa Creation verlaten. De klant draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de geleverde goederen mocht ontstaan, vanaf het ogenblik waarop de levering heeft plaatsgevonden.  

 2. Indien en voor zover Itsa Creation instaat voor het transport van de goederen, dan doet dit geen afbreuk aan hetgeen in artikel 5.1 werd bepaald. De wijze van vervoer wordt door Itsa Creation bepaald. De klant is verplicht om de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.   Goederen die schade lijden gedurende transport door Itsa Creation of levering door Itsa Creation zijn verzekerd door Itsa Creation tot een maximum bedrag van 5000 Euro.

 3. Indien de datum van de feitelijke levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld en/of de goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico van de goederen desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze goederen in de bedrijfsruimten van Itsa Creation worden geïndentificeerd als goederen van de klant.  Itsa Creation is vanaf dat ogenblik gerechtigd om de goederen aan de klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere kosten zijn voor rekening van de koper.

 4. De door Itsa Creation opgegeven leveringstermijn is slechts een streefdatum en geldt louter bij benadering. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding gegeven tot vermindering van de overeengekomen prijs, schadevergoeding, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Itsa Creation. Er is louter sprake van een middelenverbintenis in hoofde van Itsa Creation.  

 5. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijn automatisch vervallen.

 6. Itsa Creation kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen dewelke 

te wijten zijn aan het in gebreke blijven van leveranciers van Itsa Creation, de klant of enige andere derde.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven exclusief eigendom van Itsa Creation tot op het ogenblik van volledige betaling van alle door de klant verschuldigde sommen, hierin begrepen de prijs en alle inningskosten, schadevergoedingen en intresten verschuldigd door de klant.

 2. Het is de klant niet toegestaan om zich van de geleverde goederen te ontdoen, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. Aankopen via de webshop

 1. Persoonlijke levering door Itsa Creation kan enkel in Vlaanderen (België), Vlaams-Brabant (België) en in de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.  Voor  persoonlijke levering tot bij de klant kan Itsa Creation extra kilometervergoeding aanrekenen.    Voor levering in een andere dan hiervoor genoemde regio, zal Itsa Creation, tenzij anders aangegeven bij de leveringsvoorwaarden aangegeven bij het product, in overleg met de klant een oplossing zoeken en deze schriftelijk met de klant overeenkomen.  Wanneer geen overeenkomst betreffende levering overeengekomen wordt tussen de klant en Itsa Creation, behoudt Itsa Creation zich het recht voor levering te weigeren.  

 2. Om een bestelling te plaatsen moet men minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Itsa Creation.

 4. Betaling kan enkel gebeuren via de betaalmodules op de website van Itsa Creation of per overschrijving. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. 

 

8. Herroepingsrecht

 1. De klant beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de levering en kan de goederen binnen diezelfde periode zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugzenden aan Itsa Creation. De klant draagt de kosten voor terugzending van de bestelde goederen.  Itsa Creation betaalt binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen volledige aankoopsom ervan terug op dezelfde wijze zoals deze aan Itsa Creation werden betaald. 

 2. Het herroepingsrecht vervalt bij de bestelling van op maat gemaakte en/of  gepersonaliseerde voorwerpen. 

 3. Terugzending van de bestelde goederen dient te gebeuren in de orginele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. 

 4. De klant dient haar herroepingsrecht in te roepen door middel van het daartoe ter beschikking gestelde herroepingsformulier dat kan worden gedownload via deze link https://www.itsacreation.be/herroepingsformulier of bij eenvoudig verzoek door Itsa Creation zal worden overgemaakt aan de klant.

 

9. Conformiteit

 1. Itsa Creation garandeert dat de door haar geleverde goederen conform zijn aan de bestelling van de klant en voldoen aan de normale verwachtingen rekening houdende met de specificaties van de goederen.

 

10. Klachten

 1. Klachten over de geleverde goederen dienen, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na levering schriftelijk en op gemotiveerde wijze te worden gemeld aan Itsa Creation. Het is aan de klant om aan te tonen dat de klachten met betrekking tot de verkochte goederen reeds bestonden op het tijdstip van levering.

 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 

 

11. Overmacht

 1. Itsa Creation is bevrijdt van haar verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval, diefstal, ziekte en alle andere situaties die de werkzaamheden van Itsa Creation ernstig bemoeilijken.

 

12. Aansprakelijkheid

 1. Itsa Creation kan niet aansprakelijk worden geacht voor schade veroorzaakt met of door goederen die door haar geleverd zijn of zullen worden. In die zin is de klant verplicht om Itsa Creation  te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake zouden kunnen doen gelden.

 2. Itsa Creation staat enkel in voor de juistheid van mededelingen in aanbiedingen, prijzen of anderszins over de kwaliteit van de door Itsa Creation geleverde goederen, voor zover dit door Itsa Creation schriftelijk werd verklaard.

 3. Indien de door Itsa Creation geleverde goederen niet de kwaliteit hebben van hetgeen uitdrukkelijk werd overeenkomen, dan zal Itsa Creation- ter hunner keuze – de verkochte goederen kunnen terugnemen dan wel aan de klant een prijsreductie toestaan. Deze prijsreductie zal maximaal het bedrag omslaan van de werkelijke minderwaarde.

 4. Itsa Creation kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden geacht voor enige schade of enig verlies, geleden door de klant of derden.

 5. Itsa Creation aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad jegens de klant, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt is, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar van Itsa Creation om enige reden niet zou overgaan tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto-factuurbedrag. 

 

13. Ontbinding

 1. Itsa Creation is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant van rechtswege en automatisch (en desgevallend zonder tussenkomst van een rechtbank) te ontbinden lastens de klant indien de klant zijn verplichting tot betaling van de vergoeding van Itsa Creation niet nakomt, dan wel enige andere verplichting niet stipt en integraal nakomt binnen een periode van 15 dagen na daartoe te zijn aangemaand; alsook in geval van omstandigheden dewelke redelijkerwijze laten vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien de overeenkomst lastens de klant wordt ontbonden of indien de klant de overeenkomst op onrechtmatige wijze beëindigt of verbreekt, is Itsa Creation, naast vergoeding voor de reeds geleverde prestaties, gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de kostprijs van de nog niet geleverde goederen. Dit alles onverminderd het recht van Itsa Creation om haar werkelijke schade te vorderen indien deze het overeengekomen forfait zou overstijgen. 

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Itsa Creation en in België wonende consumenten zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrodissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. 

 2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Itsa Creation en niet in België wonende consumenten zal, naar keuze van de consument, ofwel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrodissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn, ofwel zal het recht in de woonplaats van de consument van toepassing zijn.  

 3. De consument heeft altijd het recht een juridische procedure op te starten in het land van zijn woonplaats.

Je kan hier een pdf versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Itsa Creation downloaden.

 

 

 

 

bottom of page