top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Itsa Creation als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel gelegen te Gezondheidslei 69, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer BE0685.707.945, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Door het gebruik van onze website of diensten, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en stemt u er zonder voorbehoud mee in, alsook met de verwerking zelf.

Itsa Creation behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen aan de privacyverklaring zullen via de website worden gecommuniceerd.  

 

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT 

Itsa Creation kan onderstaande persoonsgegevens verwerken die zij bekomt in de uitvoering van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: 

 

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Geboorteplaats en datum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Ondernemingsnummer

 • BTW nummer

 • IP-adres 

 

DOEL VAN DE VERWERKING

 

Itsa Creation verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 

 • U op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van informatie over producten en diensten alsook wijzigingen hieraan, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media. 

 • U te contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te oefenen. 

 • Het toezenden van directe marketing, zoals nieuwsbrieven, acties en promoties en andere advertenties. 

 • Het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

 

De persoonsgegevens waarover Itsa Creation beschikt zullen, behoudens andere afwijkende wettelijke verplichtingen, niet langer bewaard worden dan strikt nodig is voor de realisatie van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld.  

 

VERTROUWELIJKHEID

 

De persoonsgegevens waarover Itsa Creation  beschikt zullen, behoudens toestemming van de betrokkene, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

DIRECTE MARKETING 

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, doch enkel  en alleen indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (“opt-in”). U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken, zonder motivering en volledig kosteloos door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@itsacreation.be.

 

ANALYSE VAN HET WEBSITEBEZOEK 

 

Itsa Creation registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekersgegevens, waaronder onder meer het IP-adres van uw computer. De analyse van deze gegevens wordt enkel en alleen gebruikt voor de voortdurende verbetering van onze communicatie en dienstverlening. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

 

Uitsluitend om de ranking en het gebruik van haar website in kaart te brengen doet Itsa Creation beroep op Google Analytics.

 

Het privacybeleid van Google Analytics kan u op onderstaande link terugvinden:

 

https://policies.google.com/privacy

 

Google Analytics kan deze informatie verstrekken aan derden voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google Analytics verwerken of indien deze laatste daartoe wettelijk wordt verplicht. 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

Elke betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem/haar door Itsa Creation werden verwerkt in te zien, kopij van te vragen, te laten corrigeren of laten verwijderen. 

 

Wenst u een verzoek in te dienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@itsacreation.be, waarna hieraan binnen de maand passend gevolg zal worden gegeven. 

 

BEVEILIGEN

 

Itsa Creation neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal, onbeveiligde toegang of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. 

 

Mocht u nog bijkomende vragen hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Itsa Creation, dan kan u zich richten tot:

 

Itsa Creation

Vestigingsadres: Gezondheidslei 69, 2930 Brasschaat
K.B.O.  BE0685.707.945

Tel: +32(0)486 40 91 34
E-mail: info@itsacreation.be

Je kan hier een pdf versie van deze privacyverklaring downloaden.

bottom of page